03. #Meedoen Vrijwillige inzet door azc-bewoners en statushouders

25-01-2023
481 keer bekeken 0 reacties

Bewoners van asielzoekerscentra en statushouders zijn geholpen met het deelnemen aan vrijwilligerswerk. Deelname aan activiteiten en het doen van vrijwilligerswerk daagt nieuwkomers op laagdrempelige wijze uit om mee te doen in de Nederlandse samenleving.

Inzet vanuit vrijwilligerscentrales en welzijnsorganisaties... 

De inzet door medewerkers van vrijwilligerscentrales en welzijnsorganisaties is onmisbaar. Zij zijn de verbindende schakel tussen nieuwkomers, vrijwillige inzet in en om het azc en aanbieders van vrijwilligerswerk. In totaal hebben 35 organisaties 8 uur per week een zogeheten Meedoenbalie op een Asielzoekerscentrum (AZC) mogelijk gemaakt. In die veel te bescheiden acht uur zoeken zij ook nieuw vrijwilligerswerk en maken ze promotie bij vrijwilligersorganisaties. Daarmee zijn duizenden koppelingen gemaakt tussen nieuwkomers en aanbieders van vrijwilligerswerk.  

Gecoördineerd door Vereniging NOV

Samen met Centaal Orgaan opvang asielzoekers (COA) coördineert en ondersteunt Vereniging NOV de medewerkers achter de Meedoenbalies. Nieuwe medewerkers krijgen een instructie en een handboek. Alle medewerkers delen hun ervaringen en kennis en krijgen informatie tijdens tweemaandelijkse landelijke werkochtenden, zowel fysiek als online. Vereniging NOV overlegt tweewekelijks met COA en periodiek met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarin bespreken we de voortgang besproken van #Meedoen, ontwikkelingen gedeeld en gewerkt aan een toekomstvisie.  

Geholpen door overheidssubsidie

De toegekende subsidie vanuit het Ministerie van SZW wordt gebruikt om de Meedoenbalies te bemensen voor 8 uur per week. Er kunnen in totaal echter maar 38 azc's worden voorzien van een Meedoenbalie terwijl er in ieder AZC nieuwkomers zijn die aan de slag willen met vrijwilligerswerk. De overheidssubsidie was in 2021 en 2022 geen vast gegeven; ieder jaar zijn er Kamerleden die zich voor asielzoekers inspannen om de benodigde subsidie te verkrijgen. Gelukkig zijn VSB Fonds en Oranjefonds bereid om, indien de overheidssubsidie uit zou blijven, in te staan voor de financien. 

Lobby in 2022 voor 2023

Dankzij de inspanningen van meerdere Kamerleden krijgt #Meedoen ook vervolg in 2023. Qua projectleiding is per december wisseling van de wacht:  projectleider Nancy Rietveld werd opgevolgd door Adam van Bergeijk.  

Historie

Dit programma bouwde voort op het in 2016 gestarte stimuleringsprogramma ‘Aan de Slag’ om de grote instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea meer te betrekken bij de lokale samenleving door middel van vrijwilligerswerk. De instroom was groot en de onrust in de samenleving ook. Door de lokale vrijwilligerscentrales in te schakelen met hun netwerk van maatschappelijke organisaties werden de azc’s ‘ontzorgd’ op deze taak. Door middel van de persoonlijke contacten met de vrijwilligerscoördinatoren en de contactpersonen binnen hun netwerk van maatschappelijke organisaties weet de centrale én plekken te creëren én een goede match te maken aansluitend op de interesse of mogelijkheden van de azc-bewoner. De centrales houden inloopspreekuren op de azc-locatie om de drempel zo laag mogelijk te maken. Ontmoeting, taal oefenen en actief bezig zijn staan voorop om het welbevinden en de gezondheid te bevorderen.

Afbeeldingen

Waarderen

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen