02. Cijfers, bureau & eigen media

25-01-2023
662 keer bekeken 0 reacties

Hoeveel leden heeft Vereniging NOV nu eigenlijk? Hoeveel mensen bezoeken onze websites? Hoe zit dat met die sociale media van de vereniging? En wat waren de inkomsten en de uitgaven?

Ledenmutaties

Begin van het jaar 2022 hadden we 368 leden. Er zijn in de loop van 2022 net zoveel leden bijgekomen als dat er opzeggingen waren: 7. De redenen voor beëindiging van het lidmaatschap waren:

1. Fusie, overname of opheffing
2. Geen gebruik maken van het lidmaatschap
3. Niet voldoen van de contributie.

Leden per

01-01-2021

01-01-2022

01-01-2023

Categorie:

 

 

 

Vrijwilligersorganisaties

127

135

136

Vrijwilligerscentrales

143

143

143

Sportbonden

89

89

89

Aspirant-leden

2

1

0

Totaal:

361

368

368

 

Bureaubezetting

Met de bestuursleden, de vrijwilligers, de tijdelijke projectmedewerkers en de vaste medewerkers bestond het team uit 37 personen.

Het Platform Vrijwillige Inzet

In 2022 daalde het aantal bezoekers van het Platform en ze bezochten minder pagina's. Niet gek als je bedenkt dat in 2022 de campagne Mensen Maken Nederland was afgelopen. Het aantal communityleden is daarentegen blijven stijgen, ondanks dat we in de zomer van 2022 een opschoonactie hebben gehouden op inactieve accounts.

wat / in het jaar 2022 2021
Bezoekers 226.199   253.776
Paginaweergaven     631.927 845.601
Communityleden 5.842 5.690

 

In de top 10 van meest bezochte pagina's staan de vertrouwde pagina's als homepage, zoek vrijwilligerswerk, vrijwilligersvergoedingen, vrijwilligerstesten, In veilige handen. De Checklist WBTR is nog steeds een veelbezochte pagina. Nieuw in de top 10 is het thema Werven van vrijwilligers. De belangstelling voor dit thema-onderdeel zal groter zijn geworden door de activiteiten van de Expedities Nieuwe Gezichten en de Expeditiebegeleiders (in spé).

2022 Top 10 bezochte pagina's, paginaweergaves: 2022 aantal 2021 aantal 2021 positie
1. Homepage 65.162 73.718 1.
2. Zoek vrijwilligerswerk lokaal 40.301 40.293 3.
3. Zoek vrijwilligerswerk 30.649 31.504 4.
4. Wet- & regelgeving dossier Vrijwilligersvergoedingen 24.441 23.364 5.
5. Landelijke bemiddelingssites 14.495 4.158 7.
6. Vrijwilligerstesten 11.932 10.728 9.
7. Checklist WBTR 9.662 64.023 2.
8. Agenda 8.879 6.823 12.
9. In veilige handen 8.879 7.788 10.
10. Thema Werven van vrijwilligers 7.402 4.428 22.

 

Als we de cijfers voor de verschillende rubrieken van de website bekijken, springt het kennisonderdeel Thema's eruit. En het onderdeel Zoek vrijwilligerswerk.

Per website onderdeel totaal Paginaweergaven
Thema's totaal 137.302
Agenda totaal 31.022
Nieuws totaal 29.517
Over NOV totaal 24.240
Open forum totaal 8.151
Zoekvrijwilligerswerk totaal 127.608

 

Andere websites

Social Media

Facebook-pagina

volgers

Vereniging NOV

944

Vrijwilligersprijzen

3129

Mensen maken Nederland

793

Samen Ouder Worden

229

Twitter

 

Vereniging NOV

3.511

Nationale Vrijwilligersprijzen

611

Mensen maken Nederland

165

LinkedIn

 

Groep Vrijwilligerswerk

5.920

Bedrijvenpagina NOV

1.335

Bedrijvenpagina Good Busy

681

Bedrijvenpagina Samen Ouder Worden

294

Bedrijvenpagina Mensen maken Nederland 1072
Instagram  
Mensen maken Nederland 494
Vrijwilligersprijzen 341

 

Inkomsten en uitgaven 2022

De realisatie van 2022 laat een negatief resultaat zien van € 35.676.

Het negatief resultaat wordt voor een groot deel veroorzaakt door hogere personeelskosten en door hogere organisatiekosten. De personeelskosten zijn hoger doordat er extra kosten zijn gemaakt voor vervangend extern personeel doordat de hoofd bedrijfsvoering arbeidsongeschikt was geworden en door de herinrichting van bepaalde administratieve processen. ( nieuw documentverwerkingsprogramma en nieuw boekhoudprogramma) De organisatiekosten zijn hoger doordat de accountantskosten flink zijn gestegen door de grotere omvang van NOV.

  
Het totaal aan baten bedroeg in 2022 € 2.112.205.
Het totaal aan kosten bedroeg in 2022 € 2.136.978.
Het totaal aan financiële lasten bedroeg in 2022 € 10.903.

Baten

2022

Subsidiebaten

€ 1.770.208

Giften en baten uit eigen fondsenwerving

€ 139.101

Overige baten

€ 202.896

     Waarbinnen contributies € 158.416

 

Totaal

€ 2.112.205

 

 

Lasten

2022

Organisatie-/ accommodatie-/bestuurs- en rentekosten

€ 140.284

Personeelskosten

€ 765.128

Activiteits- & projectkosten

€ 1.242.469

Totaal

€ 2.147.881

 

Het negatief resultaat en onttrekkingen uit bestemmingsreserves zullen, na instemming van de ALV, als volgt worden verdeeld:

  1. Aan de bestemmingsreservering Instructie Verantwoord Alcohol Schenken zal een bedrag van € 1.600 worden onttrokken ter dekking van de in 2022 gerealiseerde projectkosten voor Instructie Verantwoord Alcohol Schenken
  2. Aan de bestemmingsreservering Doorzet Bestuurders Centraal zal een bedrag van € 3.232 worden onttrokken ter dekking van de in 2022 gerealiseerde projectkosten voor de ontwikkeling van het digitale Platform BestuurdersCentraal.
  3. Aan de bestemmingsreservering ICT-omgeving zal een bedrag van € 10.000 worden onttrokken ter dekking van de in 2022 gerealiseerde ICT-kosten. Met deze kosten zijn o.a. een documentverwerking programma aangeschaft en ingericht voor de verwerking van onze kostenfacturen en de autorisatie hiervan en een nieuw boekhoudprogramma waarmee diverse processen nu geatomiseerd kunnen worden. 
  4. Aan de bestemmingsreservering Validering Competenties zal een bedrag van € 3.385 worden onttrokken ter dekking van de in 2022 gerealiseerde projectkosten voor Validering Competenties.
  5. Van het negatieve resultaat en de bovenvermelde onttrekkingen zal een bedrag van € 17.458 worden onttrokken van de algemene reserve. Daarmee komt deze reserve uit op een bedrag van € 19.339.
  6. Door het negatieve resultaat zal er dit jaar geen toevoeging plaatsvinden in de Continuïteitsreserve. Deze reserve blijft hierdoor staan op een bedrag van € 229.671. Doordat de vaste lasten (totaal van de personeelskosten, accommodatiekosten en organisatiekosten) in 2022 zijn gestegen daalt de Continuïteitsreserve in percentage naar een percentage van 25,75% van de huidige vaste lasten. (27,80% in 2021)

N.B. De ALV heeft op 24 november 2018 ingestemd met de beleidslijn om toe te werken naar een weerstandsvermogen van 33% van de vaste lasten van het NOV-bureau (personeelskosten, accommodatiekosten en organisatiekosten), zodat deze lasten altijd vier maanden doorbetaald kunnen worden.

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen