SGP

1944 keer bekeken 0 reacties

De SGP wil in ieder geval een gemeentelijke stimuleringsregeling voor structurele ondersteuning van álle vrijwillige inzet. De rol van vrijwilligerswerk voor het welzijn van mensen en het welvaren van de samenleving is van grote betekenis, ook al telt dat niet mee in rekenmodellen.

Meer beloning en waardering

Of het nu om zorgprofessionals, mantelzorgers of vrijwilligers gaat: de SGP vindt dat mensen die zorg verlenen, méér beloning en waardering verdienen. Tegelijkertijd lijkt de partij een groter beroep op de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers onvermijdelijk. De SGP wil dat iedereen die dat kan zijn steentje bijdraagt, ook jongeren. Bij het bieden van hulp moet worden uitgegaan van wat mensen, samen met hun sociale netwerk nog zelf kunnen. We stellen daarbij mensen in staat om (ook financieel!) eigen keuzes te maken om de tijd te verdelen tussen werk, vrijwilligerswerk, huishoudelijke taken en mantelzorg. Maatschappelijke initiatieven zoals zorgcoöperaties worden actief gefaciliteerd.

Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een groot aandeel in de zorg voor chronisch zieken, mensen met een beperking en ouderen. Zij moeten hiervoor geen fiscale afstraffing krijgen, maar verdienen juist waardering en beloning. Toezichthouders moeten er scherper op letten of gemeenten wettelijke verplichtingen nakomen om – met name overbelaste - mantelzorgers en vrijwilligers te ontlasten.

Lokale ondersteuning

De SGP wil in ieder geval een gemeentelijke stimuleringsregeling voor structurele ondersteuning van álle vrijwillige inzet.

Maatschappelijke diensttijd

De SGP ziet de noodzaak jongere generaties aan te moedigen om zich in te zetten voor de samenleving. De maatschappelijke diensttijd wordt daarom voortgezet. Wel moet dit initiatief duidelijker worden afgebakend ten opzichte van betaald werk, stages of vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk door ouderen

Er is meer aandacht nodig voor ‘reablement’. Dit betekent dat ouderen moeten worden geholpen om hun fysieke, mentale en sociale functionaliteit te hervinden om de kwaliteit van leven kan verhogen. De SGP juicht het toe als ouderen op een betekenisvolle wijze worden ingeschakeld bij de zorg voor anderen of vrijwilligerswerk (blijven) doen.

Politie, brandweer, reclassering, schuldhulpverlening

De SGP wil voor politievrijwilligers een grotere plek in de politieorganisatie. Op plaatsen waar te weinig politie beschikbaar is, kunnen ze de werkdruk van de reguliere agenten helpen verlichten.

Ook in minder dichtbevolkte gebieden moet voldoende brandweercapaciteit beschikbaar zijn om op tijd bij een brand of ander incident te zijn. Dat vraagt om lokaal maatwerk met oog voor het betrokken houden van vrijwilligers én van voldoende materieel om de essentiële, levensreddende taken te verrichten. Bij de brandweer werken heel veel vrijwilligers. Het moet voor deze mensen mogelijk blijven om hun werk voor de brandweer te blijven doen. Belangrijk is dat hun positie als vrijwilliger gewaarborgd blijft en dat hun taken zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn aan die van beroepskrachten. Nederland moet zich ervoor inzetten dat de Europese Deeltijdrichtlijn niet van toepassing is voor vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk voor (ex-)gedetineerden wordt door de overheid gestimuleerd en ondersteund omdat het bijdraagt aan het voorkómen van terugval in criminaliteit.

In alle gemeenten zouden erkende vrijwilligersorganisaties voor schuldhulpverlening moeten zijn die zorgen voor coördinatie en deskundigheidsbevordering.

Vluchtelingen en vrijwilligerswerk

Het worden van vrijwilliger wordt door gemeenten gestimuleerd om zo als maatje van vluchtelingen hun opvang en inburgering tot een succes te maken.

Financiën

Er vindt een opwaardering plaats van onbetaalde of deels betaalde arbeid, zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk. Hoe wordt niet benoemd.

Omgevingswet

Bij de Omgevingswet vindt de partij het belangrijk om de doelen voor ogen te blijven houden: duidelijke en eenvoudige regels voor burgers en ondernemers, kortere procedures, meer ruimte voor plaatselijke afwegingen en meer samenhang in het beleid voor de inrichting van wijken, dorpen en landschappen.

Verantwoord ondernemen

Internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) wordt verder gestimuleerd als een effectieve manier om hulp en handel te combineren. Op EU-niveau kunnen landen hun IMVO-beleid met elkaar stroomlijnen.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen