ChristenUnie

2039 keer bekeken 0 reacties

De ChristenUnie heeft het over de 20 hoopvolle keuzes en op 3 en 4 staan tijd voor het gezins- en familieleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg en het vertrouwen op de veerkracht van de samenleving en versterken van initiatieven van onderop.

Zorgzame dorpen, stadsdelen, buurten en burgercoöperaties krijgen alle ruimte en steun van de overheid om onderling te zorgen voor goede zorg, duurzame energie of het openhouden van een buurthuis.

Ondersteunen (nieuwe) initiatieven

De ChristenUnie investeert 100 miljoen in een fonds voor de samenleving, waarmee ze een impuls geven aan de ondersteuning van sociale verbanden en onze samenleving. Het fonds wordt toegevoegd aan de middelen voor gemeenten en kan lokaal naar eigen inzicht worden ingezet, zonder de hokjes van verschillende wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet of Jeugdwet. Het fonds kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ondersteunen van burgerinitiatieven, burgercoöperaties, ontmoetingsplekken, mantelzorgondersteuning, vrijwilligers(loketten) of andere initiatieven die de verbondenheid en zorgzaamheid in de samenleving versterken. Deze middelen worden op termijn opgenomen in het regiobudget.

Er komen meer vrijwilligersloketten, die in een gemeente vraag en aanbod bij elkaar brengen, mensen met elkaar verbinden, vrijwilligersplatforms onder de aandacht brengen, ideeën uitwisselen en steun bieden aan vrijwilligers waar dat nodig is.

De ChristenUnie stimuleert de mogelijkheden rond coöperaties en zet extra in op ondersteuning van inwoners die zich willen inzetten op het gebied van duurzaamheid, het opzetten van vrijwilligerswerkorganisaties en ondersteunen van mantelzorgers.

De partij neemt drempels voor jongerenparticipatie weg. Ze maken geld vrij voor maatschappelijke jongereninitiatieven op lokaal niveau, stimuleren toegankelijke gemeenteloketten waar jongeren verder geholpen kunnen worden met ideeën voor maatschappelijk initiatief en verbeteren de financiering voor jongerenorganisaties.

Maatschappelijke Diensttijd

De ChristenUnie wil een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Het moet de gewoonte worden dat iedere Nederlander een korte periode van zijn leven in dienst stelt van de gemeenschap, want het is goed om iets voor een ander te doen. De succesvolle vrijwillige maatschappelijke diensttijd wordt voortgezet en verder uitgebouwd. Zo ontwikkelen jongeren hun sociale competenties, actief burgerschap en een houding van dienstbaarheid. 

Nieuwkomers

Samen met asielzoekers met een reële kans op een verblijfsvergunning wordt vanaf de eerste dag gezocht naar een plek waar zij zich actief kunnen inzetten in onze samenleving (denk aan vrijwilligerswerk buiten het asielzoekerscentrum). Dit is bevorderlijk voor het geestelijk welzijn en de integratie van nieuwkomers, zoals het sneller leren van de Nederlandse taal en cultuur en het opbouwen van een netwerk. Ook krijgen vrijwilligersorganisaties ruim baan om activiteiten met nieuwkomers te ontplooien.

Vrijwilligers en overheidsdoelen en -initiatieven

Ze steunen reclassering op maat en vrijwilligersorganisaties zoals stichting Exodus en Gevangenenzorg Nederland die (ex-)gedetineerden begeleiden. Ook het werk van de politievrijwilligers ziet de partij als heel waardevol. Er wordt geïnvesteerd in groei naar 5.000 politievrijwilligers die zich inzetten voor de veiligheid van onze samenleving.

Het Rijk gaat door met het helpen bestrijden en voorkomen van eenzaamheid bij jong en oud, zoals via het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Samen met gemeenten komt er overal een lokale aanpak van eenzaamheid, in samenwerking met vrijwilligers, kerken en maatschappelijke organisaties.

Apart regime Telecommunicatie

Kerken, goede doelen en fondsen moeten hun communicatiekanalen goed in kunnen zetten om hun maatschappelijke doelen te kunnen verwezenlijken. Daarom wil de ChristenUnie in de Telecommunicatiewet een apart regime voor maatschappelijke organisaties. Ook willen ze borgen dat zij toegang behouden tot andere kanalen om steun te vragen, zoals reclamezendtijd, post en het gesprek aan de deur en op straat.

Nieuwe rechtsvormen

Veel ondernemingen, en zeker sociale ondernemingen, hebben hun maatschappelijke missie op één staan. Betere herkenning- en erkenning voor deze ondernemingen is nodig volgens de ChristenUnie. Daarom komt er een aparte rechtsvorm voor deze bedrijven in het Burgerlijk Wetboek: de Besloten Vennootschap maatschappelijk (BVm). De ChristenUnie introduceert ook de maatschappelijke coöperatie als aparte rechtsvorm. Steeds meer mensen nemen eigen initiatieven door zich te verenigen in een coöperatie, bijvoorbeeld om samen energie op te wekken. Om die initiatieven beter te kunnen steunen en uit te zonderen van regels voor commerciële initiatieven, wordt voor coöperaties die een maatschappelijk doel dienen en geen winstoogmerk hebben een verbijzondering van de bestaande coöperatieve rechtsvorm geïntroduceerd.

Uitdaagrecht, recht op overname

Er komt een breed en wettelijk geborgd uitdaagrecht van burgers richting de overheid. Burgers kunnen gemeenten, provincies en waterschappen uitdagen door met een alternatief voorstel te komen voor de invulling van bepaalde publieke taken en het bijbehorende budget. De gemeente, provincie of het waterschap moet dit voorstel overnemen of beargumenteerd en in overleg met de gemeenteraad, respectievelijk provinciale staten of algemeen bestuur verwerpen. Ook wordt onderzocht of binnen zorginstellingen, scholen en andere met overheidsgeld gefinancierde organisaties een dergelijk uitdaagrecht geïntroduceerd kan worden. Er komt naast het uitdaagrecht ook een wettelijk recht op overname van bezittingen van bijzonder publiek belang, zoals een buurthuis of een speelveldje. Deze mogen niet worden verkocht of gesloten voordat lokale gemeenschappen, buurten en verenigingen in de gelegenheid zijn gesteld om het gebouw of speelveldje en de bijbehorende maatschappelijke functie over te nemen.

Vrijwilligerswerk als basisbaan

De bijstand gaat eruit en daarvoor in de plaats komt de basisbaan en bestaand vrijwilligerswerk kan ook als basisbaan gelden.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen