Belangenbehartiging

Vereniging NOV is de woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk. We zijn een serieuze gesprekspartner van politiek, overheid en andere beleidsbeïnvloeders. We laten zien wat het effect is van wet- en regelgeving. We denken mee over beleid en geven advies. Ook óngevraagd. Belangrijkste opdracht in de collectieve belangenbehartiging is het zichtbaar maken van het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk door namens en met de leden standpunten over actuele thema’s te formuleren en uit te dragen wanneer daar aanleiding toe is. En door te reageren op politieke ontwikkelingen en bij te dragen aan beleidsontwikkeling.

Gemeentelijk en regionaal
Vereniging NOV streeft naar versterking van de ondersteuning van de vrijwilligerscentrales en -steunpunten om de belangenbehartiging van het vrijwilligerswerk op gemeentelijk of regionaal niveau meer vorm te geven. Naast de vrijwilligerscentrales en de vrijwilligersorganisaties zijn onze strategische partners daarbij VNG, VWS, de MOgroep, MOVISIE en CMO’s.

Elk jaar doen wij een oproep aan de politieke partijen om vrijwilligerswerk in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. Vereniging NOV heeft haar visie op vrijwillige inzet aan de hand van vijf thema’s uitgewerkt in een folder. Deze folder is verstuurd naar de lokale lijsttrekkers van politieke partijen in de hoop dat zij de visie van Vereniging NOV opnemen in hun verkiezingsprogramma. De vijf thema’s zijn:

  1. Meer ruimte voor burgerinitiatieven
  2. Minder regels voor vrijwilligers
  3. Veilig vrijwilligerswerk
  4. Beter scholingsaanbod
  5. Passende ondersteuning

In de folder wordt ieder thema toegelicht en worden per thema concrete acties uiteengezet die gemeenten kunnen ondernemen. Lees meer over de visie van NOV.

Rapport 'Vrijwilligerswerk beter geregeld?'
In het voorjaar van 2010 heeft NOV samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG onderzoek gedaan naar de knelpunten die de vrijwilligers ervaren in de lokale regelgeving. Het rapport daarvan vindt u hier. In oktober worden de resultaten besproken in het Interdepartementale Coördinatorenoverleg Regeldruk en Administratieve Lasten (ICRAL). 

Landelijk
In verband met de voortdurend noodzakelijke aandacht voor (effecten van) wet- en regelgeving blijft belangenbehartiging ook op landelijk niveau zeer belangrijk. Lobby richting politiek Den Haag, deelname aan departementale bijeenkomsten en commissies, interviews en het schrijven van artikelen zijn activiteiten die in dat kader ook in 2010 plaatsvinden.

Samenwerking
We werken in belangenbehartiging vaak samen met andere belangenbehartigers van vrijwillige inzet, zoals de landelijke organisatie voor de mantelzorg Mezzo, de koepels voor amateurkunst die zijn verenigd in Kunstfactor, NOC/NSF voor de sportbonden, de SBF en VFI voor de goede doelen en de MO-groep als werkgeversorganisatie voor welzijn etc. Bestuurlijke contacten worden onderhouden om waar mogelijk en wenselijk beleid en belangenbehartiging op elkaar af te stemmen.