Wmo prestatieveld 4? Goed Voor Elkaar!

Het is nu twee jaar geleden dat de beleidsbrief Voor Elkaar verscheen. De beleidsbrief meldt niet alleen dat er basisfuncties voor ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk ontwikkeld worden, maar ook dat gemeenten begeleid worden om met die basisfuncties in de hand de ondersteuning van het vrijwilligerswerk goed in te richten. Tot half januari 2010 zijn adviseurs (van met name CMO’s) dan ook druk om in alle gemeenten te inventariseren in hoeverre zij al invulling geven aan de basisfuncties. Na deze nulmeting heeft elke gemeente zicht op de witte vlekken op haar ondersteuningskaart. Om deze witte vlekken in te vullen kunnen gemeenten waar een nulmeting heeft plaatsgevonden vervolgens ondersteuning en advies aanvragen.

Wat kunnen centrales in dit traject bijdragen?

De verwachting is, dat zo’n 85% van alle gemeenten aan de nulmeting meedoet. Vanuit de vrijwilligerscentrale ben je natuurlijk gebaat bij een optimale ondersteuning van het lokale vrijwilligerswerk. De ambtenaar vrijwilligerswerkbeleid is niet altijd de persoon met het beste zicht op de huidige ondersteuning die geboden wordt. Ga gerust eens met je ambtenaar in gesprek over de antwoorden die hij/zij heeft gegeven in de nulmeting of over het beeld dat deze meting laat zien. Welke zaken zijn tot nu toe in het gemeentelijk beleid onderbelicht gebleven en waar wil de gemeente extra aandacht aan besteden? En welke signalen krijg je als centrale zelf?

Centrales en de basisfuncties

Het project Goed voor Elkaar richt zich primair op gemeenten en gemeentelijk beleid. Het is daarom lastig om specifieke ondersteuning voor centrales in het werken met de basisfuncties vorm te geven. In de producten die vanuit NOV en MOVISIE voor centrales ontwikkeld worden, zullen de basisfuncties wel een plaats innemen. Denk daarbij aan het boekje “Bouwstenen voor profielen van medewerkers steunpunten vrijwilligerswerk”, de nieuwe opzet van het Keurmerk voor vrijwilligerscentrales of de opzet van de opleiding tot Maatschappelijk Makelaar. Tenslotte zullen ook de goede voorbeelden van centrales die met de basisfuncties werken verzameld worden op www.prestatieveld4.nl.

Meer weten? Bijvoorbeeld of uw gemeente meedoet met Goed voor Elkaar? Stel uw vraag via goedvoorelkaar movisie.nl .