NOV-netwerk vrijwilligerscentrales krijgt steeds meer vorm!

Zoals we ook in de eerste Centrales Centraal van dit jaar berichtte, hebben de vrijwilligerscentrales en -steunpunten op verschillende momenten in 2008 hun visie gegeven op de toekomstige vertegenwoordiging van centrales binnen NOV. Een ruime meerderheid van de vrijwilligerscentrales die lid zijn van NOV gaf aan vóór een eigen landelijk netwerk binnen de Vereniging te zijn. Uitwisseling van kennis moet de basis zijn van dat netwerk. De vertegenwoordigingsvorm van het nieuwe landelijke netwerk met de meeste voorkeur, is een afvaardiging van regionale (of thematische) samenwerkingsverbanden. Deze vertegenwoordiging moet wel lid zijn van Vereniging NOV. In het rapport NOV branche VWC's, Onderzoek naar de wensen van vrijwilligerscentrales kunt u de resultaten van het onderzoek van 2008 nalezen.

Vernieuwde netwerk van start

Het vernieuwde landelijke NOV-netwerk van vrijwilligerscentrales en -steunpunten is inmiddels van start! Op dinsdag 26 mei jl. vond de startbijeenkomst plaats. Bij deze landelijke netwerkbijeenkomst waren vertegenwoordigers van verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden van vrijwilligerscentrales en -steunpunten uit heel Nederland aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is gezamenlijk een aanzet gedaan om vorm en inhoud aan het vernieuwde netwerk te geven. Zo is het uiteindelijke doel om drie maal per jaar bij elkaar te komen en daarnaast tijdens de jaarlijkse conferentie van de vrijwilligerscentrales te organiseren. Lees het verslag van de bijeenkomst van 26 mei.

Volgende bijeenkomst netwerk

De tweede bijeenkomst van het vernieuwde landelijke NOV-netwerk zal in januari 2010 zijn. Besloten is om de eerder geplande bijeenkomst van oktober dit jaar niet door te laten gaan, om zo veel mogelijk netwerken de kans te geven bij de tweede bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn.

Het eerste onderwerp op de agenda is een gezamenlijke visie van vrijwilligerssteunpunten en -centrales. Ook actuele maatschappelijke thema’s en vraagstukken, het signaleren van nieuwe ontwikkelingen, kwaliteitsverbeteringen en versterkingen van het imago van het vrijwilligerswerk zullen op de agenda staan. De precieze datum van deze bijeenkomst wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd, onder andere via deze website.

Sluit u aan!

Nederland heeft veel vrijwilligerscentrales- en steunpunten, en er bestaan veel verschillende samenwerkingsverbanden. Ten tijde van de eerste bijeenkomst waren nog niet alle netwerken en verbanden getraceerd. Uiteraard streeft het vernieuwde landelijke NOV-netwerk naar een zo groot mogelijke landelijke dekking. Bent u onderdeel van een samenwerkingsverband of netwerk, staat uw netwerk nog niet in onderstaande lijst, maar bent u wel geïnteresseerd? Dan nodigen wij u van harte uit om met uw verband of netwerk aan te sluiten! Centrales en steunpunten die niet direct deel uit maken van een regionaal of thematisch netwerk, maar wel belangstelling hebben, willen we natuurlijk niet uitsluiten van vernieuwde landelijke NOV-netwerk. Bent u geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact op met Eline van de Ruit. Er wordt dan gezamenlijk gekeken hoe u het beste deel kunt nemen aan het vernieuwde landelijke NOV-netwerk.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Eline van de Ruit ( e.vanderuit nov.nl of 030 – 789 20 58 of Ronald Hetem ( r.hetem nov.nl of 030 – 789 20 52).

 

De uitgenodigde netwerken zijn tot nu toe:

 • Grote steden overleg
 • Fries overleg 
 • Regionaal Steunpunten overleg Noord-Veluwe
 • Regionaal netwerk Achterhoek
 • Netwerken Gelderland
 • Samenwerkingsverband Flevoland
 • Vrijwilligerswerk Noord Holland
 • Vrijwilligerscentrale-overleg Zeeland
 • Overleg grote centrales Noord-Brabant
 • Overleg Leiden en Duin- en Bollenstreek Zuid Holland
 • Provinciaal overleg Groningen
 • Ken Netwerk Drenthe
 • VOSVI Overijssel
 • POVL Limburg
 • Mas overleg regio Den Haag Zuid Holland
 • Overleg kleine centrales Noord-Brabant
 • Regio Land van Cuijk
 • Regio Helmond