Enqu�te regeldruk

Vereniging NOV onderzoekt de knelpunten waartegen vrijwilligers aanlopen in wet- en regelgeving. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld en verspreid onder de lokale steunpunten voor het vrijwilligerswerk met het verzoek deze naar de eigen achterban te sturen en te plaatsen op de eigen website. De resultaten zullen worden ingezet om extra aandacht te vragen voor verdere regeldruk vermindering voor vrijwilligers.

Maak het vrijwilligerswerk makkelijker en vul de vragenlijst in!

Belangrijk
In het belangenbehartiging heeft Vereniging NOV veelvuldig aandacht gevraagd voor de extra belasting van vrijwilligers als gevolg van wet- en regelgeving. Deze belasting voor vrijwilligers bestaat uit extra tijd, geld en irritatie om aan regels te voldoen. De lobby heeft er in ieder geval in geresulteerd dat in de afgelopen kabinetsperiode de lastenverlichting voor vrijwilligers extra aandacht heeft gekregen. Dat heeft geresulteerd in extra middelen voor een collectieve vrijwilligersverzekering via de VNG, vereenvoudiging van de regels rond evenementen, het verkorten van een aantal vergunningaanvragen door ze te vervangen door meldingen en het vereenvoudigen van subsidieaanvragen.

Resultaten tot nu toe
De vragenlijst blijft open tot 20 juni. Omdat deze tijd nog niet verstreken is kan er slechts een indicatie gegeven worden van de respons tot nu toe. Het blijkt dat vrijwilligers nog steeds knelpunten ervaren bij het aanvragen van vergunningen en subsidies. Dat het merendeel wel aangeeft dat er nauwelijks sprake is van lastenverlichting maar dat er wel verbeteringen zijn in de dienstverlening vanuit de gemeenten. Hierover is een groot deel van de respondenten zeer te vrede. Desondanks heeft bijna de helft van de organisaties behoefte aan extra ondersteuning.

Actie!
Vereniging NOV doet een dringend beroep op de achterban om mee te helpen met de verspreiding van vragenlijst. De respons blijft achter bij de verwachtingen. Voor het inzetten van de resultaten geldt hoe groter de respons des te meer waarden zal aan de resultaten gehecht worden. Het invullen van de vragenlijst is ook belangrijk om in het volgende kabinet de aandacht te krijgen voor lastenvermindering voor vrijwilligers. Ondanks de vele verbeteringen moet de regeldruk nog verder omlaag.

Verspreid deze link:
http://www.surveyworld.net/sw/surveys/part.asp?S=47721&Anonymous=1&L=2&R=0&H=F7DE379CC771198F5773D3D885C72EF6EB6A4F7A