Bestuurscommissie NOV

In de algemene ledenvergadering van NOV op 26 november 2009 is ingestemd met het instellen van een speciale Bestuurscommissie. Die heeft als opdracht een advies voor te bereiden voor de positionering van NOV als de brancheorganisatie voor het vrijwilligerswerk, over de kernfuncties die daar bij horen en over het benodigde budget. Grondslag voor de opdracht aan de bestuurscommissie vormen de beide ledenonderzoeken die in 2009 zijn uitgevoerd naar de wensen en verwachtingen die de aangesloten organisaties hebben ten aanzien van hun brancheorganisatie.

De bestuurscommissie heeft op 31 mei haar eindadvies aan het NOV bestuur uitgebracht. Dit zal op de ALV van 24 juni a.s. worden besproken met de leden.

Lees hier meer over het eindadvies.