Strategie en beleid

Een succesvol steunpunt kenmerkt zich door een goede strategie en een degelijk beleid. Ontwikkelingen als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dwingen ondersteuners om naar externe partijen zoals de gemeente te laten zien wat ze doen. Een duidelijke visie en vastgestelde doelen kunnen hierbij helpen, ook met het oog op de toekomst. Deze documenten helpen u bij het ontwikkelen en vastleggen van een goed beleid voor uw organisatie. 

SWOT-analyse vrijwilligersnetwerk Veenendaal

Auteur: Spectrum, Centrum Maatschappelijke ontwikkeling Gelderland 

Beschrijving: In deze notitie wordt de door Spectrum uitgevoerde SWOT-analyse voor het Vrijwilligersnetwerk Veenendaal beschreven. In de notitie wordt de werkwijze en het proces uitvoerig beschreven. Naar aanleiding van deze beschrijving van een SWOT analyse kunnen andere vrijwilligerscentrales direct aan de slag. Het resultaat is een organisatieadvies dat input biedt aan het te actualiseren beleidsplan.

Beschikbaar via: http://www.spectrum-gelderland.nl/smartsite.dws?id=53749

De groeimeter

Auteur: CIVIQ/MOVISIE

Beschrijving: De Groeimeter is een instrument om een organisatie te ondersteunen bij het nemen van mogelijke stappen om verbeteringen in de organisatie handen en voeten te geven. Het instrument is geschikt voor nieuwe of jonge organisaties die een pas op de plaats willen maken en door het uitvoeren van deze Groeimeter inzicht willen krijgen in gebieden die in aanmerking komen voor verbeteringen. Organisaties die al een tijdje actief zijn kunnen ook nog een hoop opsteken van de Groeimeter.

Beschikbaar via: http://www.civiq.nl/groeimeter

 

Het V.O.S.-model, de maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales

Auteur: Wendy Stubbe, Koos Berkelaar, Hanneke Mateman

Verschillende landen hebben, onafhankelijk van elkaar, gekozen voor een vergelijkbaar organisatietype ter ondersteuning van het lokale vrijwilligerswerk: de vrijwilligerscentrale. De redenen om vrijwilligerscentrales op te richten zijn divers. Deze verschillende startsituaties of achtergronden werken door in het concrete werk van vrijwilligerscentrales in diverse landen. Bij de onderlinge vergelijking komen verschillende rollen van vrijwilligerscentrales naar voren. Traditionele vrijwilligerscentrales worden getypeerd als Voluntary Support Organizations: centrales die (potentiële) vrijwilligers stimuleren, informeren en ondersteunen. Een ander type vrijwilligerscentrale, Management Support Organization, adviseert en faciliteert vrijwilligersorganisaties. Ten slotte bestaan er Community Support Organizations: vrijwilligerscentrales die maatschappelijke betrokkenheid, participatie en vrijwillige inzet in algemene zin bevorderen. In Nederland komen we uit op het V.O.S.-model voor vrijwilligerscentrales

Download het model hier

Werkboek verenigingsbeleidsplan en handboek voor toelichting

Auteur KNLTB, 1999

Beschrijving: De KNLTB heeft dit werkboek gemaakt voor (tennis)verenigingen om op een snelle en doelgerichte manier binnen hun vereniging beleid te ontwikkelen. Het werkboek staat vol met concrete opdrachten. In tien stappen wordt de visie op de toekomst van de vereniging uitgewerkt en een SWOT analyse gemaakt. Door de input vanuit de opdrachten op een het op een rij te zetten wordt het nieuwe beleidsplan geschreven.

In het handboek wordt de achtergrond van beleidsontwikkeling verder toegelicht. Hier wordt uitgelegd wat beleid is, welke stappen doorlopen moeten worden om beleid te ontwikkelen en hoe het proces van beleidsontwikkeling het beste aangepakt kan worden.

Beschikbaar via: http://www.knltb.nl/verenigingszaken/Verenigingsbeleidsplan.htm

Werkboek implementatiemanagement

Auteur: Franzen en partners, 2004

Beschrijving: In dit werkboek wordt uitgewerkt wat een visie is, hoe deze ontwikkeld kan worden en wat dat betekent voor professionals en managers. Het biedt leidinggevende in een organisatie een aantal tips en scenario’s voor het starten van een dergelijk visie-ontwikkelings proces met hun team.

In het werkboek zijn hiervoor concrete opdrachten en oefeningen opgenomen. Doelgroep van publicatie zijn professionals en managers binnen organisaties.

Meer informatie over implementatiemanagement zie http://www.franzen-partners.nl

Het werkboek is hier te downloaden: Werkboek implementatiemanagement

Handleiding effectief belangenbehartiging

Auteur: Verwey-Jonker instituut, 2004

Beschrijving: Dit is een handleiding die in zeven stappen uitwerkt hoe patiënten- en cliëntenorganisaties effectief hun belangen kunnen behartigen. Daarbij komen de drie fasen van een traject van belangenbehartiging aan bod: de planning, de uitvoering en de afronding. Deze handleiding is bedoeld als een hulpje bij het nemen van beslissingen over de vorm, de werkwijze, de uitvoering, de beoordeling en het vervolg van een actie of activiteit.

Beschikbaar via: http://www.verwey-jonker.nl/participatie/publicaties/clientenparticipatie/handleiding_effectief_belangen_behartigen

Productenboek

Beschrijving: Wat heeft het steunpunten te bieden en waarvoor kan een gemeente, provincie of een andere partij bij het steunpunt terecht? In het kader van de basisfunctie 'verankeren' worden kennis vaardigheden van een steunpunt vastgelegd. Hiervoor wordt door een aantal steunpunten de methode van een productenboek gebruikt. Het productenboek maakt ook onderdeel uit van de keurmerkaanvraag.

In een productenboek staan de diensten, instrumenten, methodieken, cursussen en trainingen van het steunpunt beschreven die aangepast kunnen worden aan de specifieke vraag van opdrachtgevers. In de omschrijving van de diensten of producten wordt de doelstelling, het beoogde resultaat, de partners en de kosten inzichtelijk gemaakt. Naast de functie dat klanten weten wat het steunpunt te bieden heeft, zijn er andere redenen voor steunpunten om een productenboek te maken:

  1. Het geeft alle medewerkers inzicht in de producten van eigen organisatie.
  2. Het zorgt voor uniformiteit naar buiten toe, alle medewerkers weten wat er aangeboden wordt en wat de prijs daarvan is.
  3. Iedereen weet welke resultaten behaald worden.

Voornbeeld van productboek voor een steunpunt vrijwilligerswerk is het productenboek van de het vrijwilligersnetwerk Veenendaal.