Kwaliteitszorg

Werken aan kwaliteit is werken aan verbetering. Wat kwaliteit is, is niet vanzelfsprekend. Medewerkers, cliënten, financiers, ieder hebben zij andere oordelen over kwaliteit. Kwaliteitszorg is gestructureerd op zoek gaan naar manieren om het werk te verbeteren en daar afspraken over te maken. Hiervoor zijn verschillende handleidingen en procedures beschikbaar die u hierbij kunt gebruiken. 

Kwaliteit in Zicht

Auteur: sVM (voorloper MOVISIE) 2002

Beschrijving: Dit rapport doet verslag van twee deelonderzoeken die sVM in 2002 heeft gedaan naar de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem dat aangepast is aan het specifieke karakter van het vrijwilligerswerk. Het eerste deelrapport Kwaliteit in de vrijwilligerspraktijk, brengt de stand van zaken in vrijwilligersorganisaties in kaart en geeft aan welke behoeften er leven op kwaliteitsgebied. In het tweede deelonderzoek Kwaliteit op maat van vrijwilligers, is onderzocht welke elementen bepalend zijn voor de kwaliteit van vrijwilligersorganisaties en welke kwaliteitsmodellen bruikbaar zijn voor toepassing in vrijwilligersorganisaties. Het rapport besluit met een schets van het traject – Verder met kwaliteit - dat op basis van de conclusies en aanbevelingen van beide onderzoeken is uitgezet voor de ontwikkeling van een op het vrijwilligerswerk toegesneden erkenningvorm.

Het document kunt u hier downloaden: Kwaliteit in Zicht

Kwaliteitsspiegel

Auteur: CIVIQ, nu MOVISIE

Beschrijving: De Kwaliteitsspiegel is bedoeld voor organisaties die met vrijwilligers werken. Het is een zelf-evaluatiemodel, een hulpmiddel om naar de eigen organisatie te kijken. Het model heeft als doel om op een overzichtelijke wijze de stand van zaken in een organisatie in kaart te brengen. Vervolgens kan de organisatie bepalen op welke terreinen men verbeteringen wil aanbrengen.

U kunt het document hier downloaden: Kwaliteitsspiegel

Klachtenprocedure

Auteur: VWC Flevoland

Beschrijving: Sjabloon voor het vastleggen van een klachtenprocedure in de organisatie: Wat is de procedure voor het omgaan met een binnenkomende klacht.

Beschikbaar via: http://www.vrijwilligersflevoland.nl/menu7/index2.html

Klachtenformulier

Auteur: VWC Flevoland

Beschrijving: Dit is een voorbeeld van een klachtenformulier. Hierop wordt de klacht en de gevolgde stappen voor de afhandeling geregistreerd.

Beschikbaar via: http://www.vrijwilligersflevoland.nl/menu7/index2.html

Klachtenregistratieformulier

Auteur: VWC Flevoland

Beschrijving: Dit formulier geeft een overzicht van de verschillende geregistreerde klachten. Deze worden beschreven aan de hand van de datum, naam klant, omschrijving klacht en afhandeling.

Beschikbaar via: http://www.vrijwilligersflevoland.nl/menu7/index2.html

Jeugdsportmonitor

Auteur: Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS)

Beschrijving: De Jeugdsportmonitor is een doe-het-zelftest voor sportverenigingen die 'meet' hoe aantrekkelijk en toegankelijk de club is voor haar jeugdleden. Deze test is ook goed te gebruiken voor organisaties buiten de sport die met jeugdleden werken, om te testen hoe de vereniging scoort op het aanbod naar jeugd/het betrekken van jongeren.

Beschikbaar via: http://www.nks.nl/downloads/Jeugdsportmonitor.pdf