Tekort aan vrijwilligers en financiële middelen

Het Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove (CHC - www.chcvollenhove.nl)  heeft een tekort aan vrijwilligers en het aantal donateurs loopt terug. In de exploitatie is er geen ruimte om middelen te reserveren voor groot onderhoud. Met dat probleem klopte het CHC aan bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in Overijssel.

In een aantal workshops heeft het bestuur van het CHC onder leiding van de SESAM Adviseur de situatie van het CHC geanalyseerd. Daaruit bleek dat er meer werk te doen is dan door de huidige vrijwilligers kan worden ingevuld en dat sommige vrijwilligers overbelast zijn. Ook bleek dat de onvoldoende ruimte voor groot onderhoud niet te wijten is aan te hoge kosten, maar aan te lage inkomsten. Er is een nieuwe, heldere missie geformuleerd en er zijn concrete financiële doelstellingen opgesteld. Ook werd er een ambitie geformuleerd: in de komende jaren wilde het bestuur ‘verdubbelen’: twee keer zoveel bezoekers, twee keer zoveel donateurs en twee keer zoveel vrijwilligers.

Vrijwilliger werft vrijwilliger

Om die ambitie waar te kunnen maken is een concreet en ambitieus wervingsplan opgesteld met als rode draad dat elke vrijwilliger een nieuwe vrijwilliger zoekt en elke donateur een nieuwe donateur. Om twee keer zoveel bezoekers te kunnen ontvangen moet de uitstraling van het CHC verbeterd worden. Dat betekent bijvoorbeeld heel concreet dat de voorgevel van het gebouw aangepast moet worden. Maar ook dat eraan gewerkt gaat worden om bijzondere museumstukken te verwerven of in bruikleen te krijgen. Verder is er een plan gemaakt om sponsoren aan te trekken voor de medefinanciering van bijvoorbeeld investeringen en exposities. Als de acties succes hebben, komt er ruimte in de exploitatie om te reserveren voor groot onderhoud.

Stilstaan bij de toekomst

Het bestuur van het CHC vond het zinvol om bewust stil te staan bij de toekomst van de organisatie en op grond daarvan noodzakelijke acties uit te werken. Op dit moment is nog niet te zeggen of alle acties succesvol zullen zijn. Daar is het nog te vroeg voor (februari 2013, red.). Maar wat al wel bereikt is, is een nieuw elan in de organisatie. Dit nieuwe elan en de voorgenomen groei van het CHC maakt dat alle betrokkenen vertrouwen hebben in de toekomst van het CHC.   

 

Jan de Kleijn 

SESAM Adviseur Jan de KLeijn - Foto Johan Hahn 

 

Over de SESAM Academie

De SESAM Academie verzorgt een aantal columns over verandertrajecten binnen vrijwilligersorganisaties. De SESAM Academie is een vrijwilligersorganisatie die het bevorderen van kwaliteit, professionaliteit en deskundigheid van vrijwilligersorganisaties als doel heeft. Meer informatie over de SESAM Academie vindt u op www.sesamacademie.nl