Meer voor minder

De gevolgen van de recessie en de bezuinigingen zijn dit jaar al merkbaar voor lokale vrijwilligersorganisaties. Dit blijkt uit een onderzoek onder 513 lokale vrijwilligersorganisaties. Voor acht procent van de organisaties lijken de gevolgen dramatisch. Ze verwachten de rekeningen niet meer te kunnen betalen aan het einde van het jaar. De bevindingen van het onderzoek staan in het rapport Meer voor minder dat op de website van Vereniging NOV gepubliceerd is.

Veel organisaties uit de sector zorg en welzijn namen deel aan de enquête, waarvan een relatief grote groep financiële ondersteuning van de overheid ontvangt. Driekwart van de organisaties die de enquête heeft ingevuld, ontvangt subsidie van de gemeente .Voor 39% is de subsidie van de gemeente de belangrijkste inkomstenbron. Door de gemeentelijke bezuinigingen geeft 54% van deze organisaties aan dit jaar minder te ontvangen. Ze maken zich zorgen over de toekomst.

Minder vrijwilligers en minder kwaliteit

In het onderzoek is ook gekeken naar de gevolgen van de bezuinigingen. Daaruit blijkt dat voornamelijk op activiteiten bezuinigd gaat worden of dat organisaties er voor kiezen een aantal activiteiten helemaal niet meer te laten doorgaan. Snijden in de personeelskosten is voor de meeste organisaties geen optie, omdat ze geen personeel hebben. Bij een vijfde van de organisaties zijn uitgaven aan bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering en onkostenvergoeding gestegen. Deze uitgaven zullen beperkt moeten worden, als de inkomsten verminderen.

Meer inkomsten uit sponsoring en fondsen

Alternatieve inkomsten worden het meeste gehaald uit sponsoren en fondsen. Ook wordt het actiever werven van nieuwe leden veel genoemd. Nieuwe (betaalde) diensten, de contributie verhogen, organiseren van loterijen, braderieën en inzamelen van oudpapier en metaal worden het minst genoemd. Toch ziet een derde van de organisaties nog mogelijkheden om extra inkomsten te genereren.

Inleveren op kwaliteit

De conclusie is dat de gevolgen van de bezuinigingen en recessie dit jaar al merkbaar zijn en het merendeel van de organisaties zich voorbereiden op nog meer bezuinigingen. Door de bezuinigingen wordt minder uitvoerend werk gedaan en door het snijden in de kosten voor deskundigheidsbevordering zal de kwaliteit van het vrijwilligerswerk afnemen. Lokale organisaties zijn op zoek naar creatieve oplossingen om het verlies aan inkomsten te compenseren.

Meer weten?

Download het onderzoek Meer voor minder of neem contact op met Ronald Hetem, r.hetem nov.nl of 030 789 2052.