Welke strategie moet NOV volgen?

26 januari 2016

Op 26 november 2015 organiseerde Vereniging NOV een strategiedialoog met leden en relaties. Dit verslag vat in het kort de uitkomsten van deze interactieve bijeenkomst samen. Ruim vijftig mensen gaven de vereniging input over de te varen koers. In navolging van deze landelijke strategiedialoog, organiseert Vereniging nog drie lokale dialogen, te weten in Amsterdam, Arnhem en Hoogeveen. Wat waren de belangrijkste uitkomsten uit de landelijke strategiedialoog?

Missie en profijtgroepen

Daar waar voor de missie van Vereniging NOV een redelijke mate van overeenstemming was, adviseerden de aanwezigen duidelijke verschillend over wie Vereniging NOV moet bedienen, de profijtgroepen. De missie werd vooral breed geformuleerd: Het verbinden van het georganiseerde vrijwilligerswerk met niet-formeel georganiseerde initiatieven, coöperaties en maatschappelijke ondernemingen. Of: NOV als vereniging én serviceorganisaties van actieve burgers en burgerinitiatief. En: Het zichtbaar maken van het brede en diverse veld van vrijwillige inzet en het bewaken van het imago. Ook was er een groep die duidelijk adviseerde om te focussen op de huidige leden: gevestigde en meer gewortelde vrijwilligersorganisaties. Anderen zien in de groei aan nieuwe initiatieven duidelijk aanleiding om daar ook de aandacht naar te verleggen. Weer anderen zagen een duidelijke functie van de vereniging voor individuele burgers.

Voorlopige conclusies:

  1. Focus houden op huidige gewortelde leden.
  2. Tijdens lokale strategiedialogen functie voor en behoeften van informeel georganiseerde initiatieven peilen.
  3. Idem als in 2 maar dan voor individuele burgers.


Actuele thema’s

Dealen met verandering

De huidige leden hebben een duidelijke vraag in relatie tot de veranderende manier waarop mensen vrijwilligerswerk willen doen en zich vrijwillig willen inzetten: ‘Help ons inzicht te krijgen en hierop aan te sluiten.’

Meer en betere vrijwilligers

Daar waar we Europees gezien een hoog percentage vrijwilligers hebben, zien de aanwezigen vooral ook een hoog percentage van mensen die géén vrijwilligerswerk doen. Waarom is het percentage vrijwilligers 50 en niet 70? Vereniging NOV kan aan de bak om landelijk, maar vooral ook lokaal te helpen het imago te verbeteren en het percentage vrijwilligers omhoog te krijgen. Genoemde middelen waren slimme marketing en communicatie, best practices en goede verhalen. In de werving worden vooral jongeren en hoger opgeleiden genoemd (NB, CBS vermeldt dat juist dit percentage al boven de 60 ligt)

Maatschappelijke betekenis

Veel vrijwilligersorganisaties weten/merken dat ze een belangrijke maatschappelijke rol spelen. Het tonen/aantonen van en inzicht geven in het maatschappelijk rendement, is nog niet zo makkelijk. Daar willen organisaties graag ondersteuning in.

Wat moet NOV doen?

Welke producten en diensten zou NOV moeten bieden? Belangenbehartiging en lobby blijft op nummer 1 staan, al dan niet samen met leden of voor leden. Andere concrete producten zijn:

  • Regionale bijeenkomsten en netwerkvorming
  • Uitwisseling van kennis en ervaring
  • Kant en klare producten als vrijwilligerstevredenheidsonderzoek
  • Producten op maat, zoals de Zelfevaluatie en het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld, maar ook nieuwe producten als impactmeting (sociale return on investment, al dan niet in euro’s)
  • Ondersteuning van werven, boeien en binden
  • Kwaliteitsbevordering en advisering

Hoe moet NOV dat doen?

De strategiedialoog gaf ook inzicht in hoe Vereniging NOV te werk zou moeten gaan. Kernbegrippen daarin zijn meer flexibel, proactief en samen met en via anderen. NOV zou een verwijzer en een knooppunt zijn dat leden, maar ook andere netwerken en netwerkorganisaties met elkaar verknoopt. De aanwezigen zagen ook liever dat NOV beter een paar dingen heel goed kan doen, dan heel veel dingen matig.