Wat een Collegeprogramma minimaal moet omvatten

06 maart 2014

Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan de lokale winnaars aan de slag om een College van B&W te vormen. Vereniging NOV heeft alle fracties advies gegeven over wat een goed Collegeprogramma minimaal omvat. 

Hoge verwachtingen

De lokale overheid verwacht veel van burgers, vrijwilligers en hun organisaties, in wijken en buurten, in zorg en welzijn, in veiligheid, sport, groen en cultuur. Een Collegeprogramma dat daar op aansluit, omvat de volgende punten:

  1. Eén wethoudersportefeuille is coördinerend voor het vrijwilligerswerk. Deze wethouder stimuleert andere wethouders in beeld te brengen wat er nodig is voor de vrijwilligers op hun terrein en daarvoor beleid te maken. Evalueer het vrijwilligerswerkbeleid met enige regelmaat en houdt het actueel
  2. Om vrijwilligers in staat te stellen hun organisaties goed te runnen, draagt de gemeente zorg voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Denk hierbij aan cursussen voor financieel beheer, voor bestuurswerk, voor goede coördinatie, het maken van vrijwilligersbeleid, het omgaan met ongewenst gedrag (www.inveiligehanden.nl), maar ook voor communicatie.
  3. De gemeente helpt betaalbare accommodaties te realiseren. Denk hierbij aan multifunctionele inzet van locaties die deels leeg staan: scholen, (sport)clubgebouwen, wijk- en buurtgebouwen. Samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties hierin is heel goed mogelijk, maar coördinatie kan helpen.
  4. Vrijwilligersorganisaties hebben doorgaans een beperkt budget en weinig expertise op communicatiegebied. De gemeente stelt gezamenlijke middelen beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een website, in het straatbeeld (beide via de vrijwilligerscentrale) en/of in de lokale media en eigen campagnes.
  5. De gemeente beoordeelt samen met actieve burgers en vrijwilligersorganisaties de overlast van wet- en regelgeving en bedenkt oplossingen om regeldruk en administratieve lasten terugdringen. Bijvoorbeeld ten aanzien van subsidieverzoeken, regelgeving rondom evenementenvergunningen of het vervoer van mensen. De gemeente toetst nieuw beleid al in de voorbereidende fase op effecten en overlast voor vrijwilligers(organisaties).
  6. De gemeente verplicht mensen met een uitkering niet tot het doen van het vrijwilligerswerk. Dit ter bescherming van het begrip “vrijwilligerswerk” en als erkenning van de intrinsieke motivatie van vrijwilligers. Mensen die zonder werk raken of dat al langere tijd zijn, kunnen op een positieve wijze voor vrijwilligerswerk worden uitgenodigd.
  7. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid, bijvoorbeeld voor de Participatiewet, Wmo en Jeugd(zorg)beleid, maakt de gemeente gebruik van de ervaringen en expertise van alle vrijwilligersorganisaties die in de gemeente actief zijn. De gemeente nodigt hen daartoe actief en persoonlijk uit.
  8. De gemeente faciliteert en ondersteunt vrijwilligerswerk, bij voorkeur via een vrijwilligerscentrale. Daarnaast zorgt de gemeente voor een adequate set verzekeringen voor vrijwilligers en organisaties. 

 

Beleid en vrijwilligerswerk

Uitgebreide informatie over de rol en betekenis van vrijwilligerswerk op alle mogelijke terreinen (waaronder ook burgerinitiatieven), vindt u op www.beleidenvrijwilligerswerk.nl. Vereniging NOV en haar leden geven daar een flink aantal eenvoudige tips om voor het vrijwilligerswerk gemeente de juiste voorwaarden te scheppen, het te waarderen en te versterken.  U kunt hiervan ook een samenvattende folder downloaden.