Kamermeerderheid: vrijwilligerswerk moet in Rijksbegroting

06 september 2012

Bekijk de samenvatting van het debat, de reactie van Marijke Vos en Marius Ernsting en lees hieronder het verslag:

Voor alle partijen zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Om ze voor Nederland te behouden moeten alle beleidsterreinen van de rijksoverheid voortaan aandacht besteden aan vrijwilligerswerk, ook in de rijksbegroting. Daarbij moet vrijwilligerswerk als vanzelfsprekend opgenomen worden in de bedrijfsvoering van overheden. Bij organisaties die niet verbonden zijn met overheden moet van geval tot geval bekeken worden in hoeverre zij financieel en materieel ondersteund moeten worden. Dat waren de eensluidende conclusies van het debat Civil Society en Vrijwilligerswerk dat op donderdag 6 september werd gehouden in Den Haag. Vrijwel alle politieke partijen namen deel aan dit debat.

Waarde van vrijwilligers

“Voor elk kandidaat Tweede Kamerlid werken 200 vrijwilligers achter de schermen”, aldus Marius Ernsting, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Hij hield de kandidaat Tweede Kamerleden Fred Teeven (VVD),Nine Kooiman (SP), Hanke Bruins Slot (CDA), Fatma Koser Kaya (D66), Bram van Ojik (GL), Marieke de Groot (PvdD) en Pierre Heijnen (PvdA) fijntjes voor dat ze er zelf nooit zouden hebben gestaan wanneer er niet talloze vrijwilligers zouden zijn geweest om hen te ondersteunen.

Wet- en regelgeving

Tijdens het debat bleek wel dat de kandidaat Kamerleden zich bewust waren van de belemmeringen in wet- en regelgeving. “Dat moet worden aangepakt”, aldus Koser Kaya(D66). Ze pleitte voor het samenstellen van zogenoemde botsboeken om belemmerende wet- en regelgeving op te sporen.
Bruins Slot (CDA) wees daarnaast op de consequenties van ingrijpende transities: “bij nieuwe wet- en regelgeving zoals de decentralisatie van de jeugdzorg en de aankomende veranderingen in de AWBZ, kunnen we niet zonder paragraaf over de bijdrage van vrijwilligers”. Voorts vinden alle partijen het de moeite waard om te onderzoeken of alle vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen werken een gratis Verklaring Omtrent Gedrag kunnen krijgen.

Rijk én gemeenten

De kandidaat Kamerleden geven toe dat ze in het verkiezingsprogramma te weinig aandacht hebben besteed aan vrijwilligers. “Waarschijnlijk omdat er geen verschil van mening bestaat over de waarde ervan”, aldus Heijnen (PvdA), maar dat vinden de anderen ‘te kort door de bocht’. Het is zaak dat we er structureel aandacht aan besteden en op alle beleidsterreinen, ook in de rijksbegroting. Wat we als rijksoverheid willen, kunnen we niet los zien van de consequenties ervan voor lokaal beleid. Op aangeven van D66 (Koser Kaya) vinden alle partijen dat er integraal beleid moet komen, ook met het oog op de toekomstige arbeidsmarkt. Daarbij pleit het CDA (Bruins Slot),met instemming van haar collega ‘s, dat ook in nieuwe wet- en regelgeving de rol van vrijwilligers moet worden beschreven. Denk bijvoorbeeld aan de transitie van de Jeugdzorg, de herziening van de AWBZ. “Dat kan bij deze transities nog, bij de Wmo en de Wet Werken naar Vermogen is het een gemiste kans en zien we de gevolgen voor het welzijnswerk en opbouwwerk”, zo benadrukten GL (Van Ojik) en SP (Kooiman).

Teeven (VVD) geeft naar het voorbeeld van zijn eigen ministerie van Veiligheid en Justitie aan, dat vrijwilligerswerk zoveel mogelijk in de eigen bedrijfsvoering van overheden moet worden opgenomen. Dat kost minder- bijvoorbeeld alleen een onkostenvergoeding- en geeft meer resultaat. Alle partijen beamen dit maar geven tegelijkertijd aan dat dit niet voor alle vrijwilligersorganisaties een oplossing is. Ze hebben ondersteuning nodig om vrijwilligers de mogelijkheden te bieden om hun werk goed te doen. Steeds meer worden vrijwilligers ingezet om werk van professionals over te nemen en gemeenten bezuinigen op professionele zorg en ondersteuning. “Lang niet alle gemeenten hebben vrijwilligersbeleid opgenomen in hun programma’s. Dat moet veranderen. Daar moeten we de VNG op aanspreken”, aldus Heijnen (PvdA).

Bekijk een korte samenvatting van het debat met de belangrijkste uitspraken, twitter mee met #5miljoenvrijwilligersdebat of deel je mening op onze LinkedIn-groep Vrijwilligerswerk.

Veel overeenstemming tussen politieke partijen.

Een goede sfeer tijdens het debat, waar de politici elkaar voor een deel goed konden vinden.