Strategische alliantie NOV en NOC*NSF

04 juni 2015

_mg_6656Donderdag 4 juni jl. hebben NOC*NSF en Vereniging NOV een nieuw convenant ondertekend. De 2 organisaties gaan intensiever samen optrekken op het gebied van vrijwilligerswerk in de sport en actief kennis uitwisselen met elkaars achterban en geven daarbij prioriteit aan het verhogen van de kwaliteit van vrijwillige bestuurders.

Met de handtekeningen van beide voorzitters, André Bolhuis van NOC*NSF en Ella Vogelaar van Vereniging NOV is dit convenant opnieuw geformaliseerd. De strategische alliantie, die al vanaf 1996 bestaat, bevat een aantal afspraken voor de langere termijn en daarnaast zijn inhoudelijke speerpunten voor 2015 benoemd.

De speerpunten uit het convenant voor 2015 zijn:

  • Versterken van de samenwerking van vrijwilligersorganisaties op lokaal niveau door extra aandacht en inzet op aspecten van kwaliteit en diversiteit van (vrijwilligers) bestuurders.
  • Integriteit in vrijwilligerswerk, met als speerpunt preventie seksueel grensoverschrijdende gedrag in relatie tot minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Beide partijen hebben instrumenten voor integriteitsbeleid ontwikkeld. NOV en NOC*NSF voeren een gezamenlijke registratielijst voor personen aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd.
  • Integriteit binnen organisaties, in de brede zin in goed besturen (good governance) maar het heeft ook betrekking op fraude, diefstal en veiligheid. Partijen trekken samen op in het aandacht vragen voor integriteit, met en voor besturen van vrijwilligers- en sportorganisaties.
  • Verbeteren van de positie van de vrijwilliger vanuit fiscaal perspectief door onderwerpen als de hoogte en de systematiek van de vrijwilligersvergoeding en de uitbreiding van de mogelijkheid tot giftenaftrek voor SBBI’s (sociaal belang behartigende instelling, waaronder sportverenigingen) landelijk te agenderen.
  • NOC*NOF en Vereniging NOV treden beide op als Contactpunt voor de rijksregeling Gratis VOG. Vereniging NOV beheert de centrale website waarmee ook alle vrijwilligersorganisaties zich voor deelname aan de regeling kunnen aanmelden. NOC*NSF beheert het gedeelte binnen die site die bestemd is voor sportorganisaties.

 

De landelijke koepel van de georganiseerde sport Nationaal Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), belangenbehartiger van het vrijwilligerswerk in Nederland onderschrijven hiermee het belang van samenwerking bij het stimuleren en versterken van vrijwilligers en hun organisaties in het algemeen, in de sport specifiek en van het leggen van verbindingen tussen verschillende sectoren, landelijk en lokaal. De samenwerking tussen beide partijen richt zich op het in stand houden en versterken van het vrijwilligerswerk, met specifieke aandacht voor de vrijwilligers in de sportorganisaties en voor de landelijke en lokale infrastructuur voor ondersteuning van het brede vrijwilligerswerk. Tevens richten ze zich op het delen van kennis en de belangenbehartiging van vrijwilligers en hun organisaties, zowel landelijk als lokaal.