Regeling Gratis VOG doet het goed

02 februari 2017

Staatssecretaris Dijkhoff heeft de Regeling Gratis VOG laten evalueren op effectiviteit en verbeterpunten. De regeling blijkt effectief: ‘Uit de Evaluatie Regeling Gratis VOG blijkt dat deelnemende vrijwilligersorganisaties zich actief bezighouden met het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.’ In 2016 werden er ongeveer 83.000 gratis VOG’s verstrekt.

Vliegwiel

De meeste van de onderzochte organisaties voeren een gedegen beleid waar het aanvragen van een VOG onderdeel van uitmaakt. De gratis VOG wordt daarbij gezien als een vliegwiel om met elkaar in gesprek aan te gaan over het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en het nemen van aanvullende integriteitsmaatregelen. Djkhoff vindt het daarom belangrijk de ingezette beleidslijn voort te zetten.

Aanbevelingen

De ondervraagde vrijwilligersorganisaties zijn zeer positief over de regeling en het proces dat zij moeten doorlopen om deel te kunnen nemen aan de Regeling Gratis VOG. De evaluatie toont ook enkele aandachtspunten. Deze zaken zijn voornamelijk van praktische aard, zoals de wens van vrijwilligersorganisaties om meerdere digitale VOG-aanvragen tegelijkertijd klaar te kunnen zetten, vrijwilligersorganisaties inzicht geven in de status van een VOG-aanvraag, de mogelijkheid een VOG niet alleen elektronisch maar ook via de gemeente aan te kunnen vragen, verbetering van de website en vermelding van deelname op de website van deelnemende organisaties.

Aanpassingen

Omdat de staatssecretaris de regeling structureel verankert, bekijkt hij momenteel welke taakorganisatie binnen het Rijk de toelatingsprocedure van organisaties tot de regeling kan gaan uitvoeren. Bij deze verkenningen zal hij de aanbeveling over de aanpassing van de website meenemen. Daarnaast bekijkt hij of vrijwilligersorganisaties een logo kunnen downloaden voor op hun website, zodat duidelijk is dat zij deelnemen aan de regeling.

Nog niet iedereen bekend met de regeling

Uit de evaluatie blijkt dat nog niet alle vrijwilligersorganisaties in Nederland bekend zijn met de regeling. Gemeenten spelen een belangrijke rol in gerichte communicatie naar vrijwilligersorganisaties. De evaluatie onderstreept deze constatering. Daarom gaat de staatssecretaris de voorlichting richting gemeenten intensiveren. Daarnaast gaat hij in overleg met NOC*NSF, Vereniging NOV en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) over communicatie richting de leden en hun achterban.

Verbreding regeling?

De staatssecretaris rept niet over het verbreden van de regeling. Een motie daarover in Tweede Kamer is aangehouden (verbreding wordt nog beter onderzocht). Een aantal partijen heeft de gratis VOG voor vrijwilligers expliciet opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Hier vind je daarover meer informatie.

Download hier het onderzoek Evaluatie Regeling Gratis VOG van Van Montfoort.