Extra inkomsten werven belemmerd door regels

29 mei 2015

Door de terugtredende overheid en de bezuinigingen worden overheidssubsidies voor vrijwilligersorganisaties minder. Om de teruglopende inkomsten te compenseren, zoeken vrijwilligersorganisaties op creatieve manieren naar nieuwe inkomstenbronnen. Hoe die zoektocht verloopt, is onderzocht door Vereniging NOV met een enquête waaraan 234 organisaties hebben deelgenomen. Verreweg de meeste organisaties proberen nieuwe fondsen aan te boren en lopen aan tegen het gebrek aan kennis over de juiste fondsen en subsidieregelingen en hebben onvoldoende deskundigheid in huis voor de aanvraagprocedures en de uitgebreide verantwoording. De verhouding tussen de aangevraagde middelen en de tijdsinvestering en de extra kosten voor externe deskundigen en accountants worden ervaren als een knelpunt. De grote belemmering voor organisaties met een eigen accommodatie is de beperking op de verhuur van de eigen ruimten.

Download hier het rapport

Kosten verantwoording en inhuur expertise

De vragenlijst voor dit onderzoek is breed verspreid onder een grote diversiteit aan organisaties. Van de vrijwilligersorganisaties die hebben deelgenomen, is meer dan 90% op zoek naar extra inkomsten en heeft bijna tweederde daarvoor actie ondernomen. De meeste organisaties hebben een subsidieverzoek gedaan bij een fonds of de overheid. Dit heeft geleid tot specifieke knelpunten voor de deskundigheid voor aanvragen en de verantwoording van de uitgaven. Voor het aanvragen van subsidie bij fondsen en overheid is specifieke deskundigheid nodig die in eerste instantie is gezocht onder de eigen vrijwilligers. Wanneer daar niet de gewenste deskundigheid te vinden is, hebben organisaties de deskundigheid ingehuurd. Dat zijn extra onkosten waarvan het niet zeker is of die worden vergoed. Bovendien moeten de extra bijdragen van de fondsen en gemeenten verantwoord worden. Een organisatie laat weten dat de accountantskosten het subsidiebedrag benadert. De grootste ergernis is dat er voor een relatief laag bedrag veel tijd besteed moet worden aan de aanvraag en de verantwoording.

Organiseren van festiviteiten

Meer dan veertig procent organiseert een festiviteit voor extra inkomsten en dat levert de nodige knelpunten op. Het gaat om meer kosten en extra tijd voor het aanvragen van vergunningen, de kosten voor verzekeringen, de extra tijd voor specifieke controle taken (verkeersregelaars en veiligheidsfunc-tionarissen) tijdens de festiviteit, kosten voor extra veiligheidsmaatregelen en de onduidelijkheid over aansprakelijkheid.

Bieden van betaalde diensten en producten

Een andere bron van extra inkomsten is het aanbieden van betaalde diensten, verkoop van eten en drinken, verkoop van producten en goederen en of het ontwikkelen van andere commerciële diensten. Dit leidt weer tot belastingafdracht en een groter tijdsbeslag om de administratie op orde te brengen. Voor een aantal organisaties is het zelfs nodig om met een btw-administratie te starten. Dat vergt ook weer een investering. Voor vrijwilligersorganisaties betekent afdracht van btw inleveren op de inkom-sten. Een organisatie die tweede handskleding verkoopt voor de ondersteuning van het lokale vrijwilligerswerk verwoordt het als volgt: 'Voor de verkoop van kleding betalen wij 21% belasting. Dit geld kan dan niet worden uitgekeerd aan de verenigingen en goede doelen. Over de kleding is immers al eens belasting betaald.

Verhuur accommodatie

Onder de andere commerciële diensten kan ook de verhuur van de accommodatie verstaan worden. Dit levert veel knelpunten. Het is in veel gemeenten niet toegestaan om de accommodatie te verhuren aan privépersonen. Met het oog op de concurrentie met de commerciële horeca hebben vrijwel alle gemeenten een para-commerciële verordening waarin het verboden is aan clubleden de ruimte voor bruiloften en partijen te verhuren. In dit onderzoek komt dat als een groot knelpunt naar voren. Veel organisaties die beschikken over een accommodatie zien een kans op extra inkomsten door de verhuur van ruimten aan hen voorbij gaan. Ze zijn niet overtuigd van de concurrentiepositie met de lokale horeca omdat in hun ogen leden kiezen voor een feest op de eigen club of bij zichzelf thuis. Deze mensen gaan geen feest bij een commerciële horecagelegenheid houden. Een enkele keer wordt ook de aanpassing van het bestemmingsplan genoemd. Dat gaat om organisaties die uit kostenoverweging een accommodatie willen delen of willen verhuren als slaapgelegenheid voor groepen. Aanpassing van het bestemmingsplan is een ingewikkelde en tijdrovende procedure die organisaties frustreert. 

Download hier het rapport