Amendement voorstel extra geld landelijke vrijwilligersorganisaties aangenomen

27 november 2014

Update 27 november 2014

Het amendement uit onderstaand bericht is aangenomen. In 2015 komt er 1,4 miljoen euro beschikbaar voor landelijke vrijwilligersorganisaties. Meer informatie vindt u hier.

Utrecht - 20 november 2014

Tijdens de behandeling van de VWS-begroting hebben de Kamerleden Van der Staaij en Carla Dik-Faber een amendement ingediend waarin ze een bedrag van 1.4 miljoen vragen voor een impuls voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties. Staatssecretaris Van Rijn ondersteunt dit amendement en wanneer er voldoende steun voor is in de Tweede Kamer zal Van Rijn het amendement uitvoeren.

Nodig bij decentralisaties

Met de drie decentralisaties op het gebied van zorg en welzijn en de vraag aan mensen om meer terug te vallen op hun zelfredzaamheid en eigen netwerk, neemt de vraag naar ondersteuning door vrijwilligers en mantelzorgers toe. Niet alleen het aantal mensen dat een beroep doet op informele zorg neemt toe, maar ook de complexiteit van de problematiek van de hulpvragers. Dit leidt voor vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn nu en in de komende jaren tot extra werkzaamheden. Naar verwachting zal dit extra menskracht en extra competenties op lokaal niveau vergen, onder meer om in complexe situaties ondersteuning te kunnen bieden.

Om bij de transities de ondersteuning van de informele zorg te waarborgen is er een investering nodig in zowel de deskundigheidsbevordering en begeleiding van vrijwilligers die te maken krijgen met complexe problematiek, als de transformatie van landelijke organisaties naar organisaties die op lokaal niveau voldoende capaciteit en competenties hebben, als in een efficiënte samenwerking tussen lokale vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn om de samenwerking tussen formele en informele zorg goed vorm te geven. Hiervoor is van belang dat de ondersteuning vanuit de landelijke organisaties resulteert in voldoende capaciteit en deskundigheid bij lokale onderdelen van de landelijke organisaties.

1,4 miljoen

De indieners van het amendement willen dat Van Rijn voor 2015-2017 jaarlijks een bedrag van 1.4 miljoen ter beschikking stelt voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties krijgen door dit amendement meer slagkracht om te hervormen en hun rol op te pakken bij de decentralisaties. De indieners zijn ervan overtuigd dat vrijwilligers baat hebben bij professionele ondersteuning en begeleiding. De landelijke vrijwilligersorganisaties kunnen met hun kennis en expertise een grote rol vervullen in het lokaal stimuleren van vrijwilligerswerk en het vormen van netwerken rondom mensen.

Het amendement is ondersteund door Vereniging NOV en het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn (LOVZ), waar ook Humanitas en Stichting Present deel van uitmaken.