De basis voor participatie ontbreekt in regeerakkoord VVD en PvdA

01 november 2012

Ondanks een herhaald verzoek tot samenwerken, is er in het regeerakkoord niets te vinden over vrijwilligerswerk en civil society. NOV-voorzitter Marius Ernsting: “Er staat gelukkig ook niet veel slechts in, dat is al heel wat.” Maatschappelijke stage loopt nog tot schooljaar 2014/2015 en wordt daarna uit de begroting geschrapt. Gemeenten en maatschappelijk makelaars zullen voor hun activiteiten op dit vlak andere financiering moeten vinden. Voor scholen is het een vrije keuze om de maatschappelijke stage in pakket te houden.

Het Nederlandse vrijwilligerswerk heeft Rutte en Samsom gevraagd om vrijwilligerswerk binnen alle beleidsterreinen mee te nemen, al is het maar om negatieve gevolgen van (nieuwe) wetgeving tegen te gaan. Een overheid die wil dat er een levendige participatie- in plaats van zorgmaatschappij ontstaat, zal immers alle ruimte moeten geven aan bestaande en nieuwe initiatieven op dat gebied. Een goede samenwerking kan echter beide partijen en vooral de maatschappij veel voordeel bieden. Vereniging NOV hoopt en verwacht in de uitvoering van het regeerakkoord op onderdelen de ministeries nog vaak van advies te mogen voorzien.

Participatiekloof niet vergroten

Van het stopzetten van de investeringen in de maatschappelijke stage, wil Vereniging NOV benadrukken dat de wettelijke verplichting vooral van belang is voor jongeren die zich vanuit hun achtergrond minder snel in zullen zetten voor de maatschappij. Het verschil in participatie tussen rijk en arm zal hierdoor niet verder afnemen. Het stopzetten van deze financiering is ook van invloed op de lokale ondersteuningsinfrastructuur omdat de financiering van de maatschappelijk makelaar deels zal wegvallen. Dit is nadelig voor het brede vrijwilligerswerk.

Resterende jaren goed invullen

Vereniging NOV vindt het nodig om in ieder geval voor de resterende jaren maatschappelijke stage met alle partijen om tafel te gaan, zodat de leerlingen ook in deze jaren een goede leerervaring krijgen. Dit is absoluut noodzakelijk om een deel van deze generatie te behouden voor het vrijwilligerswerk en de civil society. Daarnaast zetten we graag het overleg met de regeringspartijen voort om na 2015 ook een dergelijke betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij te waarborgen, met of zonder wettelijk kader.

Samenwerken aan de civil society

Daar waar de participatie van het brede vrijwilligerswerk in wetten als de Wmo nu al niet leeft in de maatschappij (Wmo-trendrapport 2012 MOVISIE), lijkt doordacht beleid dat ook rekening houdt met de voorwaarden waaronder vrijwilligerswerk behouden blijft, tot stand komt en versterkt wordt, heel erg op zijn plaats. Dat kan alleen in samenwerking met het veld. Vereniging NOV wil hierover graag in overleg treden met de verschillende ministeries.