Businesscase kosten-baten informele zorg

04 juli 2013

Meer informele zorg en ondersteuning van ouderen door familie, mantelzorgers en vrijwilligers wordt gezien als een van de oplossingen om de sterk stijgende zorgkosten te beteugelen. De inzet van familie, mantelzorgers en vrijwilligers zorgorganisaties kost echter ook tijd en geld. Hoe staat het met de verhouding tussen kosten en baten? Loont een investering in meer informele zorg? Vilans maakte er met zes organisaties voor intramurale ouderenzorg een business case van. Het model hiervoor is nu on line beschikbaar.

De Business case Informele zorg bestaat uit twee onderdelen: Mantelzorg & Familieparticipatie en Vrijwilligerswerk. Met behulp van deze businesscase kan elke zorgorganisatie voor zichzelf bepalen welk effect investeren in informele zorg heeft op de cliënt en zijn omgeving, kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering en de medewerkers. Door kosten en baten inzichtelijk te maken, levert de business case belangrijke managementinformatie op voor beslissingen die leiden tot een duurzaam en doelmatig beleid.

In de praktijk ontwikkeld

Vilans ontwikkelde het model voor de business case samen met zes organisaties voor intramurale ouderenzorg. De organisaties benoemden hun investeringen op de verschillende terreinen. Naast tijdsbesteding van personeel werden ook materiële kosten in kaart gebracht, zoals kosten voor bijeenkomsten of vergoedingen voor vrijwilligers. Met het model werden naast deze investeringen ook de opbrengsten inzichtelijk.

Hoeveel kost dat? 

Uit de cijfers van deze organisaties kwam naar voren dat de investering in mantelzorgers, familie en vrijwilligers tussen de € 2.300 en € 3.600 per cliënt per jaar bedraagt. De baten blijken navenant. Het belangrijkste voordeel is dat informele zorgverleners aanwezig zijn zonder op de loonkosten te drukken, maar wel taken uitvoeren en kunnen overnemen. Gemiddeld komt het neer op 5 tot 10 uur per week aandacht en ondersteuning per cliënt.

Minder ziekte verzuim betaald personeel

De participatie van informele zorgverleners blijkt ook goed voor het personeel zelf. Het leidt tot daling van het ziekteverzuim, minder personeelsverloop en een prettiger werkklimaat. Ook op mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers is de samenwerking van positieve invloed. Zij voelen zich meer gewaardeerd en gehoord, en dat versterkt hun inzet. En niet in de laatste plaats is het van toegevoegde waarde voor cliënten, die meer kwaliteit van leven ervaren.

Bewuster investeren

Beleid ontwikkelen rond het samenspel met informele zorg betekent voor zorgorganisaties dat zij bewust keuzes moeten maken waar zij wel en niet op inzetten. De business case helpt zorgorganisaties hun beleid goed te onderbouwen en hiervoor draagvlak te creëren, zowel bij bestuurders, managers en medewerkers als bij cliënten(vertegenwoordigers), mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

Waar verkrijgbaar?

De business case Mantelzorg & Familieparticipatie en Vrijwilligerswerk is gratis verkrijgbaar op deze pagina van de website van Vilans. Zorgorganisaties kunnen hiermee zelf aan de slag. Zorgorganisaties kunnen hun resultaten meer betekenis geven door ze te vergelijken met de resultaten van de zes zorgorganisaties die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de business case.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Business case Informele zorg kunt u contact opnemen met Vilans-adviseurs Cecil Scholten, c.scholten vilans.nl en Marco van Putten m.vanputten vilans.nl