25 gemeenten werken met BZK aan merkbare vermindering regeldruk onder vrijwilligers(-organisaties)

03 september 2012

Gemeenten en het kabinet hebben zich ten doel gesteld meer ruimte te creëren voor vrijwilligers. Om gemeenten te ondersteunen biedt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nu de kans om nieuwe en reeds gerealiseerde maatregelen uit andere gemeenten in de eigen gemeente te realiseren. In het implementatietraject ‘Ruimte voor Vrijwilligers’ wordt in drie bijeenkomsten met meerdere gemeenten geprobeerd te komen tot merkbare vermindering van de administratieve lasten voor vrijwilligers. Drie aandachtsgebieden staan daarbij centraal: vergunningenbeleid, subsidiebeleid en het instellen van een vrijwilligersloket.

Op donderdag 5 februari jl. vond in Utrecht de start van het traject plaats. In deze eerste bijeenkomst heeft Arno Thijssen, directeur van de programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de achtergrond van het traject verder toegelicht , hebben de deelnemers kennis kunnen nemen van diverse best-practices op het gebied van vermindering van de regeldruk voor vrijwilligers(-organisaties) en heeft een vrijwilliger zijn visie op ervaren regeldruk gegeven.

Het traject gaat verder dan alleen het uitwisselen van informatie. Om de administratieve lasten voor vrijwilligers(-organisaties) daadwerkelijk merkbaar te kunnen verminderen, hebben alle deelnemers de opdracht gekregen een zogenaamde projectbrief te schrijven. In deze projectbrief beschrijft iedere deelnemer welke resultaten hij/zij wil boeken en op welke manier hij/zij tot deze resultaten wil komen. Bovendien hebben de deelnemers een Intentieverklaring ondertekend, waarin de inspanningen van alle betrokken personen binnen dit traject staan beschreven. Tijdens de derde en laatste bijeenkomst op 25 juni a.s. zullen de betrokken wethouders en burgemeesters van de 25 deelnemende gemeenten aanwezig zijn. Deze feestelijke bijeenkomst staat in het teken van de behaalde resultaten en Plv. Secretaris-generaal drs. Philippe Raets van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal daarbij aanwezig zijn.

Meer informatie bij Els Berman.