Startbijeenkomst Medezeggenschap van vrijwilligers

24 juni 2014

Vanuit verschillende organisaties komt de vraag hoe de dialoog met de vrijwilligers vorm te geven. Het expliciet en structureel betrekken van vrijwilligers bij de besluitvorming in de organisatie past bij de professionalisering van maatschappelijke organisaties. Het is in het belang van vrijwilligers en van organisaties om hen te betrekken, juist in deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen, waarin een discussie gaande is over de mogelijkheden en de grenzen van vrijwillige inzet en de legitimatie van maatschappelijke organisaties. Vereniging NOV start het netwerk Medezeggenschap van Vrijwilligers om de ontwikkeling van passende vormen van medezeggenschap te ondersteunen.
In dit netwerk onderzoeken we gezamenlijk hoe medezeggenschap van vrijwilligers vormgegeven kan worden zodat de waarde ervan voor vrijwilligers en voor organisaties zo maximaal mogelijk is.
 
Graag nodigen we u uit voor de eerste netwerkbijeenkomst op:
 
dinsdag 24 juni 2014, van 13.00 - 17.00 uur.

Locatie

Utrecht, na aanmelding krijgt u een routebeschrijving.

Voor wie?

De netwerkbijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en stafmedewerkers van organisaties die werken met vrijwilligers.

Waarom doet u mee?

Reden 1: Vrijwilligers willen invloed op het eigen vrijwilligerswerk
Voor veel maatschappelijke organisaties zijn vrijwilligers een belangrijke stakeholders, maar zij maken lang niet altijd deel uit van de vaste organisatiestructuur. In veel organisaties hebben vrijwilligers geen platform waar zij mee kunnen denken over de organisatie of is het platform voor verbetering vatbaar. Toch is een zekere mate van invloed op het eigen werk en op de werkomstandigheden belangrijk voor iedereen, om zich gemotiveerd en met plezier te blijven inzetten. Dat geldt ook voor vrijwilligers.
 
Reden 2: aansluiting houden bij drijfveren en behoeften
Organisaties hebben er zelf ook belang bij om vrijwilligers meer te betrekken bij besluitvormingsprocessen. Zo houden alle organisaties die werken met vrijwilligers zich bezig met de vraag hoe voldoende actieve vrijwilligers te werven en voor langere tijd aan zich te binden. Daarvoor is het essentieel om aansluiting te vinden en te houden bij de drijfveren en behoeften van mensen die zich vrijwillig willen inzetten.
 
Reden 3: bestendiging vrijwilliger als pleitbezorger
Een derde reden houdt verband met de legitimering van de organisatie. Maatschappelijke organisaties moeten via publieke verantwoording laten zien hoe zij gemeenschapsgeld of geld van donateurs met welk effect besteden. De waarde die (het werk van) een organisatie heeft voor de belanghebbenden, bepaalt uiteindelijk het bestaansrecht van de organisatie. Veel organisaties bestaan gedeeltelijk of zelfs geheel bij gratie van vrijwillige inzet. Daarnaast zijn er veel organisaties die juist door vrijwillige inzet hun dienstverlening de (extra) kwaliteit kunnen geven die belangrijk is voor hun klanten of cliënten. Deze vrijwilligers zijn stakeholders die ook nog eens belangrijke pleitbezorgers voor de organisatie zijn. Terugkoppeling krijgen op het werk en het functioneren van de organisatie en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, bestendigt deze functie van de vrijwilliger als pleitbezorger. Medezeggenschap leidt tot grotere betrokkenheid én zorgt voor continue terugkoppeling.
 
Reden 4: Vergelijk u zelf met anderen en doe nieuwe ideeën op!

Wat gaan we doen?

We organiseren drie netwerkbijeenkomsten voor organisaties en drie bijeenkomsten voor vrijwilligers die al betrokken zijn bij een vorm van vrijwilligersmedezeggenschap. Tijdens deze bijeenkomsten verzamelen en bundelen we de aanwezige kennis over medezeggenschap van vrijwilligers genereren nieuwe kennis. Met de uitkomsten maakt Vereniging NOV een handleiding voor organisaties en een handleiding voor vrijwilligers. Ook ontwikkelt NOV op basis van deze kennis workshops om organisaties en vrijwilligers te ondersteunen bij het opzetten van medezeggenschap van vrijwilligers.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via dit formulierhttp://www.yled.nl/nov.nl/medezeggenschap/nl   
We hopen u of een vertegenwoordiger van uw organisatie te mogen begroeten op 24 juni a.s.

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met Gerdien Blom ( gerdien blombesluitvorming.nl ; 06 29291578).